Iedereen wil dat een transformatie doorgaat

Ondersteuning gemeente Almere

De gemeente Almere wil de leegstand van gebouwen terugdringen, onder andere door de transformatie van gebouwen te stimuleren. Daarom is het Aanjaagteam Transformatie Almere (ATA) in het leven geroepen.

De geluidsbelasting is bij transformaties vaak een knelpunt. Soms loopt een project hierdoor vast. Er is veel onduidelijkheid bij alle betrokken partijen wanneer een transformatie naar een geluidsgevoelige bestemming kan worden uitgevoerd. Dit is een probleem voor partijen die transformaties willen uitvoeren, maar ook voor gemeenten is dit een probleem. Wanneer kan wel ontheffing worden verleend en wanneer is dat onverantwoord? De gemeente moet hier uiteindelijk een onderbouwd oordeel over geven.

De gemeente Almere heeft aan moBius consult gevraagd om te onderzoeken, hoe op een goede manier kan worden omgegaan met transformatieprojecten op geluidbelaste locaties. Wij inventariseren aan de hand van voorbeeldprojecten de knelpunten en dragen oplossingen aan om de knelpunten op te lossen. De voorbeeldprojecten zijn representatief voor veel geluidbelaste locaties in Almere en daar buiten. Het doel is om onduidelijkheden weg te nemen en tegelijk de realisatie van een goed akoestisch woonklimaat te garanderen.